Monthly Archives: February 2021

Báo cáo Tài chính quỹ Vui khỏe Ấm no năm 2020

Tổng thu năm 2020: 154,337,000vnd Tổng chi năm 2020: 177,846,500vnd Tổng thu tích lũy: 1,877,055,900vnd Tổng chi tích lũy: 1,780,325,600vnd Số dư: 96,730,300vnd, bao gồm 22,800,000vnd do PUs gây quỹ và tự quản lý Số dư thực tế: 73,930,300vnd   … Continue reading

Posted in 4. Chia sẻ | Leave a comment