Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 1-12/2015)Các khoản thu – chi trong tháng 1/2015 sẽ được cập nhật trong quý I/2016.

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *