Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 1-6/2016)Các khoản thu – chi trong tháng 7/2016 sẽ được cập nhật trong quý III/2016.

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *