Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 7-12/2016)Các khoản thu – chi trong tháng 1/2017 sẽ được cập nhật trong quý III/2017.

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *