Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 7/10/2013)


 photo 11_zpsf07a1809.jpg

 photo 22_zps7cefa7fd.jpg

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 7/10/2013)

  1. Giang Hoang Hieu says:

    Sun FC cam kết mỗi năm phát động một đợt huy động đóng góp ủng hộ VKAN !!!

  2. Hoa Cải says:

    Hoan hô Hiệu và Sun FC!

  3. Thu Ba says:

    Giang Hoàng Hiệu và Sun FC cố lên! Cám ơn rất nhiều 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *