Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 8/2/2013)This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 8/2/2013)

  1. Thủy Nguyễn says:

    Thật là tuyệt và tự hào! Vậy là mục tiêu “thầm kín” của Quỹ đạt con số 50 triệu trong tháng Một “xém” hoàn thành.

    Mục tiêu cho tháng “thôi nôi” Quỹ là con số nào cho vừa tầm hoài bão đây <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *