Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 1-6/2018)

Các khoản thu – chi trong quý III & quý IV/2018 sẽ được cập nhật trong quý I/2019.

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *