Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 7-12/2017)


Các khoản thu – chi trong quý I & quý II/2018 sẽ được cập nhật trong quý III/2018.

This entry was posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *